Protocollyris probsti

Order                    : Coleoptera
Sub Order            : Adephaga
Family                  : Cicindelidae
Subfamily            : Collyrinae
Scientific name  : Protocollyris probsti Naviaux, 1994


Lophyra (Spilodia) striolata

Order                    : Coleoptera
Sub Order            : Adephaga
Family                  : Cicindelidae
Subfamily            : Cicindelinae
Scientific name  : Lophyra (Spilodia) striolata (Illiger, 1800)


Lophyra (Lophyra) fuliginosa

Order                    : Coleoptera
Sub Order            : Adephaga
Family                  : Cicindelidae
Subfamily            : Cicindelinae
Scientific name  : Lophyra (Lophyra) fuliginosa (Dejean, 1826)


Cylindera (Eugrapha) minuta

Order                    : Coleoptera
Sub Order            : Adephaga
Family                  : Cicindelidae
Subfamily            : Cicindelinae
Scientific name  : Cylindera (Eugrapha) minuta (Olivier, 1790)


Callytron andersoni

Order                    : Coleoptera
Sub Order            : Adephaga
Family                  : Cicindelidae
Subfamily            : Cicindelinae
Scientific name  : Callytron andersoni (Gestro, 1889)


Onychogomphus thienemanni ?


Order                    : Odonata
Sub Order            : Anisoptera
Family                  : Gomphidae
Scientific name  : Onychogomphus thienemanni   Schmidt, 1934
Thai name           : ...

Male

Gomphidictinus perakensis


Order                    : Odonata
Sub Order            : Anisoptera
Family                  : Gomphidae
Scientific name  : Gomphidictinus perakensis  (Laidlaw, 1902)
                                                                             syn. Gomphidia perakensis   Laidlaw, 1902
Thai name           : ...

Male